ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εμείς στην ON DEMAND, κατανοούμε ότι τα έντυπα συνδέονται άμεσα με τις εταιρικές διαδικασίες και γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο η αποτελεσματική και αποδοτική διαχείρισή τους επηρεάζει την παραγωγικότητα των εταιρειών.

Εστιάζουμε επομένως στα εντυπά των πελατών μας, φροντίζοντας να κατανοήσουν, τη συνεισφορά που έχει η αποτελεσματική και αποδοτική διαχείρισή τους στην αύξηση της παραγωγικότητάς τους.
Αναλύοντας τα έντυπα των πελατών μας, προτείνουμε τρόπους σχεδιασμού και στρατηγικές διαχείρισης της παραγωγής των εντύπων τους με σκοπό τη θεαματική βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των εντύπων τους.

i. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διαχείρισης της παραγωγής  και διανομής των εντύπων.

Η εταιρεία προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την επιλογή εκ μέρους των πελατών μας της βέλτιστης Διαδικασίας  Διαχείρισης της παραγωγής και διανομής ενός εντύπου ή μιας μορφής εντύπων ή εφαρμογών εντύπων.

Η επιλογή της βέλτιστης Διαδικασίας  Διαχείρισης της παραγωγής και διανομής ενός εντύπου ή μιας μορφής εντύπων ή εφαρμογών εντύπων είναι μια εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία. Είναι συνάρτηση των στόχων και των αναγκών των λειτουργικών διαδικασιών (Operation Processes)  ή των υποστηρικτικών διαδικασιών (Supporting Processes), του κόστους παραγωγής αλλά και της επίπτωσης που έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις εφοδιασμού στα έσοδα, στο κόστος, αλλά και στο ύψος των αποθεμάτων και του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης.


ii. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες σχεδιασμού εντύπων που στοχεύουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των εντύπων σας.
Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο πως o σχεδιασμός εντύπων αποτελεί πρωτίστως εργαλείο επικοινωνίας και όχι καλλιτεχνική έκφραση του σχεδιαστή ή του πελάτη.


Γενικά, τα έντυπα υπάρχουν

Ταυτόχρονα όμως τα έντυπα, αποτελούν ένα βασικό εργαλείο για την υλοποίηση των στόχων και των στρατηγικών καθιέρωσης της εταιρικής ταυτότητας.

Μέσω αποτελεσματικού σχεδιασμού προσπαθούμε να δημιουργούμε την κατάλληλη οπτική γλώσσα που μπορεί να λειτουργεί σύμφωνα με την ζητούμενη ανάγκη.

Καθώς ο σαφής και αναλυτικός καθορισμός της ζητούμενης ανάγκης είναι το ένα βασικό συστατικό για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό των εντύπων, δουλεύουμε  σε συνεργασία με τους πελάτες μας, και τους βοηθούμε στον καθορισμό της, αναλύοντας τα χαρακτηριστικά των τελικών αποδεκτών των εντύπων τους, των συνθηκών που θα τα χρησιμοποιήσουν, του τρόπου που θα διανεμηθούν αλλά και της πολιτικής διαχείρισης της παραγωγής  που έχει επιλεγεί.

Η δημιουργία της κατάλληλης οπτικής γλώσσας είναι το άλλο βασικό συστατικό για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό.

Η επιλογή της κατάλληλης οπτικής γλώσας εξασφαλίζεται μέσω κατάλληλων σχεδιαστών εντύπων, οι οποίοι λειτουργούν με βάση μια καλοσχεδιασμένη διαδικασία η οποία βοηθά την ανάπτυξη της Δημιουργικότητας τους.