ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

Υποστηρίζουμε, τρόπους διαχείρισης της παραγωγής εντύπων που υποστηρίζουν τόσο

σύμφωνα με τις οποίες oι εντολές παραγωγής δίνονται όταν προκύψει νέα ανάγκη ή τα αποθέματα αγγίξουν ένα όριο

Τα έντυπα τους δημιουργούνται και εκτυπώνονται ή επανεκτυπώνονται  σε ποσότητες με βάση πρόβλεψη μελλοντικής ζήτησης, αποθηκεύονται και διανέμονται προς τους τελικούς αποδέκτες όταν προκύψει η ζήτηση.

σύμφωνα με τις οποίες τα έντυπα δημιουργούνται  εκτυπώνονται ή επανεκτυπώνονται  και διανέμονται στην ποσότητα που χρειάζεται όταν προκύψει η ζήτηση.